SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE RP8 d.o.o.

1. člen

Predmetni Splošni pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o. urejajo odnos družbe RP8, podjetje za razvojni potencial, d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, matična številka: 8105561000, davčna številka: 20171919 (v nadaljevanju teh splošnih pogojev: družba RP8 d.o.o.), kot ponudnika storitev na trgu s svojimi strankami, in sicer pravnimi in fizičnimi osebami, ki pri družbi RP8 d.o.o. naročajo storitve, in sicer bodisi neposredno bodisi posredno preko spletne platforme 3GLOCO (URL: www.3gloco.com), s katero upravlja družba RP8 d.o.o..

Predmetni sprošni pogoji poslovanja zavezujejo vse stranke družbe RP8 d.o.o..

Stranke družbe RP8 d.o.o. so vse fizične in pravne osebe, ki z družbo RP8 d.o.o. v pisni ali elektronski obliki sklenejo dogovor o izvajanju katerih koli storitev, ki jih na trgu nudi družba RP8 d.o.o., ali drugo ustrezno pisno pogodbo.

2. člen

Družba RP8 d.o.o. je gospodarska družba, ki na trgu ponuja različne storitve, ki so prvenstveno povezane s spletnim omrežjem 3GLOCO (URL: www.3gloco.com), kateri predstavlja poslovni ekosistem, ki omogoča pozitivno medsebojno sinergijo ponudnikov različnih dejavnosti in njihovih uporabnikov, ter jim ob tem omogoča veliko izboljšanje delovnih procesov, zniževanje stroškov poslovanja, učinkovito oglaševanje in uveljavljanje ugodnosti pri nakupu.

Družba RP8 d.o.o. poleg storitev iz 1. odstavka tega člena na trgu ponuja tudi druge storitve skladno z registriranimi dejavnostmi družbe.

3. člen

Družba RP8 d.o.o. svojim strankam preko spletnega omrežja 3GLOCO (URL: www.3gloco.com) med drugim ponuja storitev »Share-a-deal«, poleg tega pa jim omogoča izdajanje računov in izvedbo plačilnih transakcij preko plačilnega sistema.

Stranke so dolžne ob sklepanju pogodbenega razmerja in ves čas trajanja poslovnega odnosa vestno in pošteno uporabljati vse storitve družbe RP8 d.o.o., pri čemer morajo vse storitve uporabljati z navajanjem svojih pravilnih in celovitih osebnih podatkov, tako da družbi RP8 d.o.o. omogočijo njihovo enostavno in zanesljivo identifikacijo.

Stranke družbe RP8 d.o.o. s sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja izrecno potrjujejo, da so seznanjene s končnimi cenami stroškov storitev družbe RP8 d.o.o., ter so opozorjene na posledice, ki nastanejo v primeru, če družbi RP8 d.o.o. ne bodo posredovale pravilnih in celovitih osebnih podatkov, tako da družbi RP8 d.o.o. omogočijo njihovo enostavno in zanesljivo identifikacijo.

4. člen

Družba RP8 d.o.o. se zavezuje svoje storitve ponujati v skladu s svojimi zmožnostmi in tehničnimi omejitvami, pri čemer strankam družbe RP8 d.o.o. ne jamči za uspeh katerekoli storitve, ki jo na trgu ponuja Družba, niti ne jamči za uresničitev željenih ciljev stranke.

Stranke družbe RP8 d.o.o. se s sprejemom teh splošnih pogojev izrecno odpovedujejo uveljavljanju vseh odškodninskih zahtevkov zoper družbo RP8 d.o.o. iz katerega koli pravnega naslova, razen v primerih, ko odškodninske odgovornosti družbe RP8 d.o.o. po zakonu ni mogoče izključiti.

5. člen

Družba RP8 d.o.o. svoje storitve opravlja v svojih poslovnih prostorih na sedežu družbe, na terenu in preko spletnega omrežja 3GLOCO (URL: www.3gloco.com).

Šteje se, da se stranke družbe RP8 d.o.o. v celoti strinjajo z posamezno opravljeno storitvijo družbe RP8 d.o.o., razen če v roku 8 dni pisno ali na elektronski naslov družbe RP8 d.o.o. team@3gloco.com sporočijo svoje nestrinjanje s posamezno opravljeno storitvijo in ob tem svoje nestrinjanje ustrezno utemeljijo.

Stranke družbe RP8 d.o.o. lahko v roku 8 dni od dneva izvedbe posamezne storitve družbe RP8 d.o.o. slednjo vsebinsko grajajo, sicer se šteje, da stranke na izvedeno storitev družbe RP8 d.o.o. nimajo pripomb in se z njo v celoti strinjajo. Grajanje storitev se mora izvesti pisno s priporočeno poštno pošiljko na poslovni naslov družbe RP8 d.o.o. ali na elektronski naslov družbe RP8 d.o.o. team@3gloco.com.

Družba RP8 d.o.o. v obdobju testiranja spletnega omrežja 3GLOCO (URL: www.3gloco.com) ne odgovarja za nedelovanje ali nepravilno delovanje katere koli funkcije navedenega spletnega omrežja, s čimer se stranke družbe RP8 d.o.o. izrecno strinjajo.

Stranke družbe RP8 d.o.o. se izrecno strinjajo, da bo testno obdobje spletnega omrežja 3GLOCO (URL: www.3gloco.com) trajalo do dneva izrecnega obvestila družbe RP8 d.o.o. na spletnem omrežju 3GLOCO (URL: www.3gloco.com) o koncu testnega obdobja, predvidoma do
31. 5. 2020.

6. člen

Družba RP8 d.o.o. vse svoje storitve zaračunava skladno s Cenikom storitev družbe RP8 d.o.o. z dne 01.10.2019, razen če se stranka z družbo RP8 d.o.o. izrecno pisno ne dogovori drugače.

Stranke družbe RP8 d.o.o. s sprejemom teh splošnih pogojev izrecno potrjujejo, da so v celoti seznanjene s Cenikom družbe RP8 d.o.o. z dne 01. 10. 2019.

7. člen

Stranke družbe RP8 d.o.o. storitve družbe RP8 d.o.o. in vse nastale materialne stroške plačujejo na podlagi prejetega računa ali predračuna izključno na njen poslovni račun, ki bo naveden na izstavljenih računih in predračunih družbe RP8 d.o.o..

Družba RP8 d.o.o. gotovinsko ne posluje.

Stranke se zavezujejo vsak račun družbe RP8 d.o.o. plačati v roku 8 dni po dnevu izstavitve računa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za ves čas zamude do dneva plačila.

8. člen

Stranke družbe RP8 d.o.o. morajo v primeru nestrinjanja s posameznim prejetim računom družbe RP8 d.o.o. iz katerega koli razloga slednjega zavrniti najkasneje v roku 8 dni od dneva njegovega prejema, sicer to pravico izgubijo, saj se v takšnem primeru šteje, da se z vsebino in višino prejetega računa v celoti strinjajo.

Stranke družbe RP8 d.o.o. so dolžne v primeru delne zavrnitve izstavljenega računa družbe RP8 d.o.o. skladno s 1. odstavkom tega člena družbi RP8 d.o.o. v roku iz 1. odstavka tega člena plačati nesporni del izstavljenega računa.

9. člen

Vse storitve družbe RP8 d.o.o., vsa programska oprema, ideje, predlogi in intelektualno-razvojne storitve ter vsi dokumenti družbe RP8 d.o.o. v vseh pojavnih oblikah predstavljajo avtorsko delo družbe RP8 d.o.o..

Stranke družbe RP8 d.o.o. lahko storitve, ki so jih pridobile v družbi RP8 d.o.o., uporabljajo zgolj za lastne namene, pri čemer storitev ne smejo posredovati tretjim osebam v komercialne namene ali jih na kakršen koli drugi način posredovati kateri koli tretji osebi, razen če zakon, predmetni Splošni pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o. ali izrecni pisni dogovori med stranko in družbo RP8 d.o.o. izrecno ne določajo drugače.

10. člen

Stranke družbe RP8 d.o.o. izrecno potrjujejo, da so seznanjene z dejstvom, da so vsi podatki o družbi RP8 d.o.o., o poslovnih partnerjih družbe RP8 d.o.o., o pogodbenih partnerjih družbe RP8 d.o.o., o njihovih osebnih ali službenih zadevah, ali o njihovih poslovnih zadevah, s katerimi se bodo stranke seznanile tekom izvajanja storitev družbe RP8 d.o.o. oziroma bodo imele do njih dostop tekom izvajanja storitev družbe RP8 d.o.o., zaupne informacije ter uradna in poslovna skrivnost.

Za zaupne informacije ter za uradno in poslovno skrivnost se štejejo vsi podatki, dokumenti, slike, filmi, računalniški podatki in vse informacije v vseh oblikah, tako materialnih kot nematerialnih, ki jih bodo stranke izvedele ali imele do njih dostop tekom izvajanja storitev družbe RP8 d.o.o., ali v zvezi z izvajanjem storitev družbe RP8 d.o.o., v pisni, ustni ter v vseh drugih pojavnih oblikah.

Stranke družbe RP8 d.o.o. se zavezujejo, da bodo vse zaupne informacije obravnavale in z njimi ravnale kot s poslovno skrivnostjo in uradno skrivnostjo, da bi tako preprečile razkritje teh zaupnih informacij katerimkoli tretjim osebam. Nobenega podatka, informacije in dokumenta ne bodo v nikakršni pojavni obliki posredovale nobeni tretji osebi.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja stranke družbe RP8 d.o.o. ne bodo v nobenem primeru neposredno ali posredno na kakršenkoli način teh podatkov, informacij in dokumentov razkrile tretjim osebam, jih objavile, kopirale, omogočile tem osebam dostop do teh podatkov, informacij in dokumentov, ali jih uporabile v korist katerekoli tretje osebe ali v svojo korist.

11. člen

Stranke družbe RP8 d.o.o. se izrecno strinjajo z zbiranjem in obdelavo njihovih osebnih podatkov in podatkov njihovih zadev v postopkih izvajanja storitev družbe RP8 d.o.o. in za postopke trženja storitev družbe RP8 d.o.o. ter za druge zakonite namene skladno s Politiko varstva osebnih podatkov družbe RP8 d.o.o..

Družba RP8 d.o.o. vse podatke strank obravnava kot poslovno skrivnost, z njimi pa ravna skladno z zakonskimi določili.

12. člen

Družba RP8 d.o.o. lahko kadarkoli brez odpovednega roka in brez navajanja razlogov odstopi od sklenjenega dogovora o izvajanju storitev stranki ali druge sklenjene pisne pogodbe. Družba RP8 d.o.o. v takšnem primeru preneha z izvajanjem storitev nemudoma po dnevu podanega odstopa od sklenjenega dogovora o izvajanju storitev ali druge sklenjene pisne pogodbe, pri čemer soglasje stranke za prekinitev poslovnega sodelovanja ni potrebno.

13. člen

Družba RP8 d.o.o. vse poštne pošiljke svojim strankam pošilja na naslov prebivališča stranke kot fizične osebe oz. na poslovni naslov pravne osebe, ki ga stranka navede ob sklenitvi poslovnega sodelovanja ali druge sklenjene pisne pogodbe.

Za pisno pogodbo skladno s predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o. se šteje tudi dogovor, sklenjen v elektronski obliki preko spletnega omrežja 3GLOCO (URL: www.3gloco.com).

Stranke so dolžne spremembe podatkov iz 1. odstavka tega člena sporočiti družbi RP8 d.o.o. v roku 3 dni po nastali spremembi, sicer se šteje, da je bilo vročanje poštnih pošiljk skladno s 1. odstavkom tega člena pravilno.

Stranke družbe RP8 d.o.o. se s sprejemom predmetnih splošnih pogojev izrecno strinjajo, da se priporočena poštna pošiljka šteje avtomatično za vročeno stranki najkasneje po preteku 15-dnevnega roka za vročitev priporočene poštne pošiljke, elektronsko sporočilo pa za vročeno najkasneje po preteku 3 dni od dneva odpošiljanja elektronskega sporočila družbe RP8 d.o.o. na elektronski naslov stranke.

14. člen

Stranke družbe RP8 d.o.o. so odškodinsko odgovorne družbi RP8 d.o.o. in prizadetim tretjim osebam, če iz katerega koli razloga kršijo katerokoli določilo teh Splošnih pogojev poslovanja družbe RP8 d.o.o..

15. člen

Za vsa vprašanja, ki niso izrecno urejena s pisnim dogovorom med družbo RP8 d.o.o. in strankami družbe RP8 d.o.o. in/ali s temi Splošnimi pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o., se uporabljajo določila pozitivnopravne zakonodaje.

16. člen

Za reševanje morebitnih sporov med družbo RP8 d.o.o. in strankami družbe RP8 d.o.o. je pristojno sodišče po sedežu družbe RP8 d.o.o..

Za reševanje vseh sporov med družbo RP8 d.o.o. in strankami družbe RP8 d.o.o. se uporablja pravo Republike Slovenije.

17. člen

Predmetni Splošni pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o. se uporabljajo od dne 21. 10. 2019 dalje.

Družba RP8 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe in/ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja družbe RP8 d.o.o.. Stranke družbe RP8 d.o.o. bodo o vseh spremembah in dopolnitvah predmetnih Splošnih pogojev poslovanja družbe RP8 d.o.o. obveščene preko spletne strani www.3gloco.com, spremenjeni in dopolnjeni Splošni pogoji poslovanja družbe RP8 d.o.o. pa bodo dostopni tudi v poslovnih prostorih družbe RP8 d.o.o..

Če posamezna stranka v 15 dneh od objave spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja družbe RP8 d.o.o. ne odstopi od pogodbe z družbo RP8 d.o.o., se šteje, da sprejema spremenjene oz. dopolnjene splošne pogoje in jo slednji v celoti zavezujejo.

Trzin, dne 18. 10. 2019

RP8 d.o.o.