Politika varstva osebnih podatkov družbe RP8 d.o.o.

S Politiko varstva osebnih podatkov družbe RP8 d.o.o.(v nadaljevanju tudi: »Politika varstva osebnih podatkov«) družba RP8, podjetje za razvojni potencial, d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, matična številka: 8105561000, davčna številka: 20171919 (v nadaljevanju tudi: »Družba«) opredeljuje vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov svojih strank, ki jo izvaja Družba, in sicer informacije o namenih obdelave osebnih podatkov svojih strank, pravni podlagi obdelave navedenih osebnih podatkov, vrstah osebnih podatkov, roku hrambe osebnih podatkov in pravicah strank v zvezi z navedeno obdelavo osebnih podatkov.

 

1. Podatki o Družbi

Upravljavec osebnih podatkov strank je družba RP8, podjetje za razvojni potencial, d.o.o..

Družba kot upravljavec osebnih podatkov skladno z zakonom odgovarja za obdelavo osebnih podatkov svojih strank.

Družba izrecno zagotavlja svojim strankam, da bo vse pridobljene podatke svojih strank varovala z ustreznimi ukrepi, in sicer na način, da se prepreči nepooblaščeno razkritje, obdelava, izbris ali uničenje navedenih podatkov strank.

Družba bo podatke svojih strank pridobivala in obdelovala tekom svojega rednega poslovanja s strankami in preko spletnega portala 3GLOCO (URL: www.3gloco.com), s katerim Družba upravlja.

Odgovornost za ustrezno varstvo osebnih podatkov strank nosi Družba kot upravljavec osebnih podatkov strank.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov strank so:
Firma: RP8, podjetje za razvojni potencial, d.o.o.
Poslovni naslov: Gmajna 10, 1236 Trzin
Matična številka: 8105561000

 

2. Postopek obdelave osebnih podatkov strank

Družba zbira in obdeluje osebne podatke strank zgolj za vnaprej predvidene namene.

Družba se zavezuje, da bo svoje stranke vnaprej obvestila o uporabi osebnih podatkov svojih strank za namene, ki presegajo osnovne predvidene namene zbiranja navedenih osebnih podatkov iz 1. odstavka tega člena.

Družba osebne podatke strank pridobiva neposredno (podatki so posredovani s strani posamezne stranke same) in posredno (podatki so pridobljeni s strani Družbe tekom realizacije pravnih poslov, h katerimi je posamezna stranka sama pristopila).

Stranke Družbi razen v zakonsko izrecno predvidenih primerih niso dolžne posredovati nobenih svojih osebnih podatkov.

V primeru, ko stranka zaprošenih osebnih podatkov skladno z določbo 4. odstavka tega člena Družbi ne razkrije, Družba ni zavezana k izpolnitvi posameznih storitev, ki jih Družba ponuja na trgu, vključno s storitvami, ki jih ponuja preko spletne platforme 3GLOCO (URL: www.3gloco.com). Stranke Družbe se izrecno strinjajo, da v primeru neposredovanja vseh zaprošenih osebnih podatkov s strani posamezne stranke, Družba ni zavezana k izpolnitvi nobenih obveznosti na podlagi sklenjenih pravnih poslov stranke, naročil stranke ali na podlagi podanih zahtevkov stranke na spletni platformi 3GLOCO (URL: www.3gloco.com).

Družba osebne podatke strank pridobiva in obdeluje na različnih pravnih podlagah, med drugim na podlagi sklenjenega pogodbenega odnosa Družbe in strank, na podlagi izrecnega predhodnega soglasja strank, na podlagi varovanja zakonitih interesov Družbe ter na drugih zakonsko predvidenih podlagah.

Družba osebne podatke strank hrani izključno do dneva izpolnitve namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Družba vse osebne podatke strank po preteku roka hrambe trajno izbriše.

Družba lahko zaradi izpolnitve namena zbranih osebnih podatkov vse navedene podatke strank posreduje svojim pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne civilnopravne pogodbe, ki opredelujejo tudi zaščito posredovanih osebnih podatkov strank.

Družba osebne podatke strank lahko posreduje:
– svojim pogodbenim strankam (zunanjim sodelavcem, ponudnikom komplementarnih storitev, svetovalnim podjetjem, računovodskim servisom, odvetniškim pisarnam ipd.); ter
– državnim in/ali lokalnim organom, na podlagi njihove zahteve, ki je utemeljena na prisilnih predpisih.

Družba pri obdelavi osebnih podatkov strank in pri njihovem posredovanju tretjim osebam skrbi za ustrezno varstvo in zaščito osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za doseganje navedenega cilja ima Družba sprejete različne tehnične in organizacijske ukrepe, in sicer zlasti:
– dostop do osebnih podatkov zgolj s strani pooblaščenih oseb Družbe;
– skrbna izbira zunanjih pogodbenih sodelavcev Družbe;
– varstvo poslovnih prostorov, kjer se nahajajo osebni podatki strank;
– varstvo programske in aplikativne opreme Družbe;
– nudenje storitev skladno s protokoli, ki zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov strank;
– natančno spoštovanje vseh internih aktov in politik Družbe, ki se nanašajo na načine in omejitve obdelave osebnih podatkov strank.

 

3. Namen obdelave osebnih podatkov strank

Družba osebne podatke strank obdeluje na sledeči način:

Namen obdelave:
• Obdelava naročil (sklenitev pogodbe in izvajanje obveznosti iz pogodbe)
• Obdelava povpraševanj (ne glede na komunikacijski kanal)
• Uveljavljanje lastnih pravic oz. zahteve po izpolnitvi obveznosti v uradnih postopkih

Pravna podlaga:
• Pogodbeni odnos
• Zakoniti interes – nuditi uspešno in učinkovito komunikacijo s potencialnimi strankami
• Zakon

Vrste osebnih podatkov:
• Kontaktni podatki stranke, podatki, ki so predmet naročila
• Kontaktni podatki stranke, podatki, ki jih vsebuje povpraševanje
• Podatki, ki se nanašajo na sporno zadevo

Rok hrambe:
• 5 let od zaključka naročila
• 3 mesece od prejema povpraševanja
• Ves čas trajanja postopka za uveljavitev pravice oz. zahteve po izpolnitvi obveznosti in še 10 let od dneva pravnomočnosti odločbe pristojnega organa

Družba osebne podatke, do katerih dostopa v okviru obdelave naročil strank, obdeluje kot obdelovalec osebnih podatkov.

 

4. Pravice strank glede obdelave njihovih osebnih podatkov

Družba svojim strankam v zvezi z zbiranjem in obdelavo njihovih osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

– pravico do dostopa in izpisa osebnih podatkov: vsaka stranka ima pravico do podatka ali Družba zbira in obdeluje njegove osebne podatke, pravico ima do izpisa takšnih podatkov in o postopku njihove obdelave;

– pravico do popravka osebnih podatkov: če so posamezni podatki o stranki nepopolni ali napačni, ima stranka pravico do popravka navedenih osebnih podatkov;

– pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov: vsaka stranka ima pravico, da omeji obdelavo svojih osebnih podatkov v točno določenih primerih. Družba podatke stranke v takšnem primeru začasno preneha uporavljati, vendar podatkov o stranki ne izbriše;

– pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov: vsaka stranka lahko ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov v primeru izvajanja tržne komunikacije ali varstva zakonitih interesov Družbe;

– pravico do izbrisa osebnih podatkov: vsaka stranka ima pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov. Izbrisa osebnih podatkov stranke ni dopustno zahtevati, če obdelava podatkov poteka na podlagi sklenjene civilnopravne pogodbe, ter v primerih, določenih z zakonom;

– preklic privolitve: kadar obdelava osebnih podatkov strank poteka na podlagi privolitve posamezne stranke, lahko stranka privolitev kadarkoli prekliče na elektronski naslov Družbe team@3gloco.com. Preklic privolitve ima lahko za posledico omejitev storitev, ki jih posamezni stranki nudi Družba, ter druge posledice skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja Družbe;

– pravico do prenosljivosti podatkov: vsaka stranka lahko od Družbe zahteva, da njene osebne podatke posreduje drugemu upravljalcu osebnih podatkov. Pri postopku prenosa osebnih podatkov strank morajo stranke upoštevati tehnične omejitve Družbe in določila Splošnih pogojev poslovanja Družbe.

Družba odgovarja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov strank.

Vsaka stranka lahko v primeru suma kršitve katerega koli določila Politike varstva osebnih podatkov poda ugovor pri Družbi, in sicer na elektronski naslov Družbe team@3gloco.com. Vsaka stranka mora ob podaji ugovora na ustrezen način dokazati svojo identiteto, sicer ugovor ni dovoljen.

Družba o ugovoru stranke iz 3. odstavka tega člena odloči v roku 30 dni od dneva njegovega prejema.

Vsaka stranka lahko v primeru zavrnitve njenega ugovora iz 3. odstavka tega člena ali v primeru neprejema odločitve Družbe iz 4. odstavka tega člena vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

5. Spremembe Politike varstva osebnih podatkov

Družba si pridržuje pravico do spremembe svoje Politike varstva osebnih podatkov strank.

Družba bo veljavno Politiko varstva osebnih podatkov strank javno objavila na spletnem naslovu [vstaviti link].

Stranke Družbe so dolžne pred vsakim naročilom ali uporabo katere koli storitve Družbe preveriti veljavno Politiko varstva osebnih podatkov, saj se z naročilom ali uporabo katere koli storitve Družbe s strani posamezne stranke šteje, da je takšna stranka seznanjena z vsemi določili veljavne Politike varstva osebnih podatkov Družbe.

 

6. Končna določila v zvezi z uporabo Politike varstva osebnih podatkov strank

Vsa določila Politike varstva osebnih podatkov se uporabljajo skladno z določbami Splošnih pogojev poslovanja Družbe.

Ta Politika varstva osebnih podatkov stopi v veljavo z dnem javne objave na spletnem naslovu www.3gloco.com, uporabljati pa se začne z dnem 21.10.2019.

RP8 d.o.o.