Mega Anti-Korona Zakon – najnovejši ukrepi

Mega Anti-Korona Zakon – najnovejši ukrepi

Korona virus. Epidemija. Karantena. Kriza. Omejitve. Upadanje gospodarske rasti. Odpuščanje delavcev. Negotovost. Še več omejitev. Krizni ukrepi.

Naštel sem le nekaj besed oziroma besednih zvez, ki spremljajo in usmerjajo naše življenje zadnje dneve, tedne.

Ali je res tako? Si res želimo poslušati le negativne besede, novice in slabe napovedi?

Človek je socialno bitje in to ga žene tudi v podjetništvu. Kdor se ukvarja s podjetništvom, se zaveda, da ne sije vedno le sonce, pridejo tudi veter, burja, temni oblaki, pa tudi nevihte in poplave.

Kot pravi slovenski pregovor: “Za dežjem vedno posije sonce”.

V nadaljevanju sem pripravil rešitve slovenske Vlade, ki so trenutno na voljo slovenskim podjetnikom.

 • Vlada je v marcu sprejela ZIUPP (imenoval ga bom prvi zakon), ki je že v veljavi.
 • V začetku aprila je bil sprejet še ZIUZEOP (imenoval ga bom drugi zakon), ki bo začel veljati jutri, v soboto 11. aprila 2020.
 • Vlada pripravlja nove ukrepe (nov zakon, imenujmo ga tretji zakon), ki trenutno dobivajo blede orise, v katero smer bodo šli vladni ukrepi.

Pa pojdimo lepo po vrsti…

Prvi zakon (ZIUPP)

Prvi zakon, ki je že v veljavi, ima veljavnost do 30.09.2020.

Prvi zakon ponuja vsem podjetnikom možnost uveljavljanja nadomestila za čakanje na delo in možnost odloga (preložitve) plačila prispevkov za socialno varnost (to velja le za samostojne podjetnike in podjetnice) za dobo 24 mesecev, brezobrestno.

Prav tako omogoča odlog na primer davka na dodano vrednost, ki ga lahko vložite preko sistema Edavki.

Podjetnik lahko izbere eno ali več izmed navedenih možnosti in to vsakokrat (to pomeni ne le enkrat). Seveda mora biti vloga za odlog plačila davka vložena pravočasno; to pomeni pred potekom roka za plačilo.

Na primer: če je potrebno davek na dodano vrednost plačati do 30.04.2020, predlagam, da se obračun odda že pred tem datumom, hkrati pa se vloži tudi vloga za odlog plačila davka na dodano vrednost.

Po prvem zakonu mora FURS odločiti o vaši vlogi najkasneje v 8 dneh, vendar se v praksi dogaja, da FURS ne bo mogel obdelati vse vloge, saj je do sedaj vloge za odlog plačila prispevkov in davkov po prvem zakonu vložilo že preko 2.200 podjetnikov (vir: FURS).

Drugi zakon (ZIUZEOP) ali Mega anti-korona zakon

Drugi zakon, ki bo kot navedeno pričel veljati jutri, v soboto 11. aprila 2020, pa v primerjavi s prvim zakonom ponuja več možnosti podjetnikom.

Drugi zakon (to so tiste 3 milijarde EUR, ki jih bo Vlada namenila gospodarstvu) ponuja možnosti na sledečih področjih:

Delodajalci

Mega anti-korona zakon predvideva kar nekaj ukrepov za delodajalce, ki jih navajam spodaj.

Država bo v celoti povrnila podjetjem nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju, vse bolniške odsotnosti povrne država takoj – torej ni potrebno več čakati 30 delovnih dni, da se zahteva refundacija s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).  

Drugi zakon predvideva, da delavce lahko napotite na čakanje že od 13.03.2020 dalje; v kolikor so delavci ostali doma (na primer: zaradi odločbe Ministrstva za zdravje, varstva otrok, Uredbe Vlade Republike Slovenije zaradi zaprtja nekaterih dejavnosti ali zaradi drugega poslovnega razloga: na primer nezmožnosti dela, zmanjšanja prihodkov). 

Podjetja ali podjetniki, ki imate zaposlene delavce in ste jih napotili na čakanje morate v 8 dneh po uveljavitvi drugega zakona (torej nekje do 19.4.2020) Zavodu za zaposlovanje elektronsko sporočiti, število delavcev, ki so na čakanju. Vlogi priložite tudi odločbe za čakanje na delo, ki jih podpiše direktor in delavec, ki je na čakanju. Kot rečeno se vloga odda elektronsko na portalu www.zadelodajalce.si in sicer pod zavihkom Storitve.

Opozarjam, da trenutno navedena vloga še ni možna za oddajo, saj Zavod za zaposlovanje čaka pričetek veljavnosti drugega zakona. Ko boste oddali vlogo na Zavod za zaposlovanje, vam bo le-ta poslal v podpis pogodbo oziroma dokument, v katerem bodo pravice in obveznosti delodajalca in Zavoda za zaposlovanje. 

Po oddaji vloge na Zavodu za zaposlovanje, pa mora podjetje delavcem, ki jih je napotilo na čakanje doma, obračunati plačo skladno z zakonodajo.

To pomeni, da mora biti plača obračunana in izplačana najkasneje do 18.4.2020 (ker je 18.4.2020 sobota, je izplačilo plače možno tudi v ponedeljek 20.4.2020). 

Čakanje na delo je skladno z zakonodajo plačano v višini 80% osnove. Osnova se izračuna tako, da se upoštevajo delavčeve zadnje tri plače in se izračuna povprečje. Od izračunanega povprečja se izračuna nadomestilo v višini 80%. 

Delavcu, ki je na čakanju, ne pripada noben dodatek (ni prehrane med delom in prevoza na delo in z dela).

Drugi zakon omejuje povračilo nadomestila na čakanje na delo in sicer povračilo je najmanj v višini minimalne plače (to je 940,58 EUR bruto) in največ do povprečne plače v Sloveniji (to je 1.753,84 EUR bruto). Če podjetje izplača delavcu višje nadomestilo za čakanje na domu od zgornje meje (to je 1.753,84 EUR bruto), bo moral od razlike plačati davke in prispevke – tega namreč država ne povrne.

Podjetje (delodajalec) mora delavcu izplačati nadomestilo (plačo) ter FURSu oddati poročilo o izplačilu plače (tako imenovani REK-1 obrazec). Po izplačilu nadomestila plače pa podjetje lahko pri Zavodu za zaposlovanje vloži drugo vlogo za povračilo izplačanega nadomestila plač za delavce na čakanju.

Zavod za zaposlovanje je dolžan skladno z drugim zakonom podjetju nakazati denar do desetega v naslednjem mesecu (torej za mesec april, mora Zavod za zaposlovanje denar nakazati podjetju do 10.5.2020). Podjetje isti postopek ponovi v mesecu maju (za aprilske plače) in v juniju (za majske plače). 

Bolniške odsotnosti iz kakršnegakoli razloga (bolezen, poškodbe, nega, ipd.), so od prvega dne bolniške odsotnosti v breme države. Ta ukrep bo v veljavi do 31. maja 2020.

Slednje pomeni, da delavec, ki je v bolniškem staležu, pri svojem osebnem zdravniku pridobi elektronski bolniški list.

Verjetno ste seznanjeni, da od 01. februarja 2020 obstajajo samo elektronski bolniški listi. Prevzem bolniških listov je možen na portalu evem.gov.si in sicer pod rubriko Prenos e-bolniških listov (eBol).

V istem sistemu se odda zahtevek za refundacijo bolniške. Postopek je isti kot pri obračunu plače: podjetje mora izplačati bolniško delavcu, plačati davke in prispevke ter vložiti zahtevek za refundacijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) preko elektronskega portala, skupaj s prilogami (bolniški list in REK-1 obrazec). 

Za podjetja, ki poslujejo oziroma njihovi delavci delajo (bodisi v podjetju ali delo od doma), pa država omogoča oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca.

V strukturi socialnih prispevkov, ki jih podjetja plačujejo navedeni prispevki predstavljajo največji del prispevkov (približno 58%). Podjetje bo torej razbremenjeno plačila prispevkov pri obračunu plače za mesec april (izplačano v maju) in mesec maj (izplačano v juniju). 

Podjetje svojim zaposlenim, ki delajo, izplača tudi krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je v celoti neobdavčen (kot na primer prehrana med delom).

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje, ki ni poslovalo celo leto 2019, da lahko pridobi pomoč države, mora primerjati računovodske prihodke glede na mesec februar 2020 in sicer:

 • Vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 glede na februar 2020
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu in/ali maju 2020 glede na februar 2020 

Ostala podjetja (ki so poslovala celo leto 2019), pa morajo oceniti svoje poslovanje v letu 2020, da lahko zaprosijo za pomoč države in sicer:

 • Prihodki podjetja od 01.01.2020 do 30.06.2020 morajo biti za vsaj 20% nižji glede na prihodke v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 ter
 • Prihodki podjetja od 01.07.2020 do 31.12.2020 ne smejo biti večji za 50% od prihodkov obdobja od 01.07.2019 do 31.12.2019 

V kolikor podjetja ob naknadni kontroli ne izpolnjujejo navedenih pogojev, bodo morala vrniti državno pomoč (nadomestila plače in prispevkov). 

Podjetje mora poleg opisanega imeti poravnane vse svoje davčne in nedavčne obveznosti, sicer ni upravičeno do državne pomoči. 

Samostojni podjetniki in podjetnice

Ukrepi v drugem zakonu, ki jih predvideva država za samostojne podjetnike in podjetnice pa zajemajo naslednje ukrepe…

Oprostitev plačila prispevkov in mesečni temeljni dohodek lahko uveljavljajo samostojni podjetniki, ki so v obvezno zavarovanje prijavljeni za 40 ur tedensko (polno zavarovanje).

Ostali navedenega ukrepa (oprostitve plačila prispevkov in mesečnega temeljnega dohodka) ne morejo uveljavljati.

Prav tako tega ukrepa ne morejo uveljavljati tako imenovani popoldanski samostojni podjetniki. 

Pogoji za uveljavljanje oprostitve prispevkov in temeljnega dohodka so sledeči: 

 • Vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 glede na februar 2020
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu in/ali maju 2020 glede na februar 2020 

Samostojni podjetniki morajo tudi oceniti svoje poslovanje v letu 2020, da lahko zaprosijo za pomoč države in sicer:

 • Prihodki samostojnega podjetnika od 01.01.2020 do 30.06.2020 morajo biti za vsaj 20% nižji glede na prihodke v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 ter
 • Prihodki podjetnika od 01.07.2020 do 31.12.2020 ne smejo biti večji za 20% od prihodkov obdobja od 01.07.2019 do 31.12.2019 

Samostojni podjetniki, ki so davčni dolžniki niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov in temeljnega mesečnega dohodka. 

Izjavo za oprostitev prispevkov in mesečni temeljni dohodek bo možno oddajati od 14. aprila 2020 dalje preko sistema Edavki. Izjava se lahko poda za vse tri mesece skupaj ali za vsak posamezni mesec oziroma dva meseca.

Torej so možne različne kombinacije. Na primer: podjetnik je imel v marcu 2020 višje prihodke glede na februar 2020, zato ni upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov za mesec marec 2020. Če izpolnjuje pogoje pa lahko zaprosi za pomoč za mesec april in/ali maj 2020. 

Roki za oddajo izjave so sledeči:

 • Če je izjava vložena do 18. aprila 2020, bo samostojni podjetnik prejel denar za marec 25. aprila 2020
 • Če je izjava vložena od 19. aprila do 30. aprila 2020 bo samostojni podjetnik denar za marec in/ali april prejel 10. maja 2020
 • Če je izjava vložena od 01. maja do 31. maja 2020, pa bo samostojni podjetnik prejel denar do 10. junija 2020

Tretji zakon

Vlada pripravlja tretji paket rešitev, ki bodo zajemale nekatere popravke prvega in drugega zakona.

Kot rečeno bodo do državne pomoči upravičeni tudi tisti samostojni podjetniki, ki niso polno zavarovani (kot na primer podjetniki, ki imajo odločbo Centra za socialno delo, ker koristijo starševstvo), ali samostojni podjetniki, ki so zaposleni še pri drugem delodajalcu (na primer 80% zaposlitev pri drugem delodajalcu, 20% zavarovanje na svojem s.p.). 

V tretjem zakonu bodo predvidene tudi rešitve glede likvidnosti. Vlada se nagiba na ugodnejše kreditiranje gospodarstva, odkupe terjatev, vendar ni še jasnih usmeritev.

Usmeritve vlade bodo predstavljene na novinarskih konferencah in ko bodo jasni okvirji rešitev bom pripravil podrobnejša navodila. 

Za zaključek…

Podjetništvo je kot moštveni šport, v katerem smo v istem timu: podjetnik, dobavitelj, kupec in ostali deležniki (na primer banke).

Včasih se dogodi, da smo na nasprotnih bregovih, vendar je dejstvo, da podjetnik brez dobaviteljev, kupcev in banke ne more uspešno poslovati.

Pomembno je pozitivno razmišljanje, pravilne, pravočasne in verodostojne informacije, da se podjetnik lahko pravilno odloči glede prihodnjega poslovanja.

Potreben je tudi ščepec poguma in drznosti, da se ideje premaknejo na višjo stopnico.

Kot pravi star kitajski pregovor:

Ko slišiš, pozabiš.

Ko vidiš, si zapomniš.

Ko doživiš, razumeš.

Srečno!

Franci Kovač

član 3GloCo Skupnosti

 

P.S.: Če te natančneje zanima, kaj je bilo sprejeto v “prvem zakonu”, si lahko prebereš vsebino, ki jo najdeš tukaj:

Covid-19 interventni ukrepi — trenutno veljavni zakoni


Uradne novice Republike Slovenije na GOV.SI.

Vse zakone in odloke, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije v teh dneh, lahko najdete v Uradnem listu Republike Slovenije.

Korona virus. Epidemija. Karantena. Kriza. Omejitve. Upadanje gospodarske rasti. Odpuščanje delavcev. Negotovost. Še več omejitev. Krizni ukrepi.

Naštel sem le nekaj besed oziroma besednih zvez, ki spremljajo in usmerjajo naše življenje zadnje dneve, tedne.

Ali je res tako? Si res želimo poslušati le negativne besede, novice in slabe napovedi?

Človek je socialno bitje in to ga žene tudi v podjetništvu. Kdor se ukvarja s podjetništvom, se zaveda, da ne sije vedno le sonce, pridejo tudi veter, burja, temni oblaki, pa tudi nevihte in poplave.

Kot pravi slovenski pregovor: “Za dežjem vedno posije sonce”.

V nadaljevanju sem pripravil rešitve slovenske Vlade, ki so trenutno na voljo slovenskim podjetnikom.

 • Vlada je v marcu sprejela ZIUPP (imenoval ga bom prvi zakon), ki je že v veljavi.
 • V začetku aprila je bil sprejet še ZIUZEOP (imenoval ga bom drugi zakon), ki bo začel veljati jutri, v soboto 11. aprila 2020.
 • Vlada pripravlja nove ukrepe (nov zakon, imenujmo ga tretji zakon), ki trenutno dobivajo blede orise, v katero smer bodo šli vladni ukrepi.

Pa pojdimo lepo po vrsti…

Prvi zakon (ZIUPP)

Prvi zakon, ki je že v veljavi, ima veljavnost do 30.09.2020.

Prvi zakon ponuja vsem podjetnikom možnost uveljavljanja nadomestila za čakanje na delo in možnost odloga (preložitve) plačila prispevkov za socialno varnost (to velja le za samostojne podjetnike in podjetnice) za dobo 24 mesecev, brezobrestno.

Prav tako omogoča odlog na primer davka na dodano vrednost, ki ga lahko vložite preko sistema Edavki.

Podjetnik lahko izbere eno ali več izmed navedenih možnosti in to vsakokrat (to pomeni ne le enkrat). Seveda mora biti vloga za odlog plačila davka vložena pravočasno; to pomeni pred potekom roka za plačilo.

Na primer: če je potrebno davek na dodano vrednost plačati do 30.04.2020, predlagam, da se obračun odda že pred tem datumom, hkrati pa se vloži tudi vloga za odlog plačila davka na dodano vrednost.

Po prvem zakonu mora FURS odločiti o vaši vlogi najkasneje v 8 dneh, vendar se v praksi dogaja, da FURS ne bo mogel obdelati vse vloge, saj je do sedaj vloge za odlog plačila prispevkov in davkov po prvem zakonu vložilo že preko 2.200 podjetnikov (vir: FURS).

Drugi zakon (ZIUZEOP) ali Mega anti-korona zakon

Drugi zakon, ki bo kot navedeno pričel veljati jutri, v soboto 11. aprila 2020, pa v primerjavi s prvim zakonom ponuja več možnosti podjetnikom.

Drugi zakon (to so tiste 3 milijarde EUR, ki jih bo Vlada namenila gospodarstvu) ponuja možnosti na sledečih področjih:

Delodajalci

Mega anti-korona zakon predvideva kar nekaj ukrepov za delodajalce, ki jih navajam spodaj.

Država bo v celoti povrnila podjetjem nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju, vse bolniške odsotnosti povrne država takoj – torej ni potrebno več čakati 30 delovnih dni, da se zahteva refundacija s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).  

Drugi zakon predvideva, da delavce lahko napotite na čakanje že od 13.03.2020 dalje; v kolikor so delavci ostali doma (na primer: zaradi odločbe Ministrstva za zdravje, varstva otrok, Uredbe Vlade Republike Slovenije zaradi zaprtja nekaterih dejavnosti ali zaradi drugega poslovnega razloga: na primer nezmožnosti dela, zmanjšanja prihodkov). 

Podjetja ali podjetniki, ki imate zaposlene delavce in ste jih napotili na čakanje morate v 8 dneh po uveljavitvi drugega zakona (torej nekje do 19.4.2020) Zavodu za zaposlovanje elektronsko sporočiti, število delavcev, ki so na čakanju. Vlogi priložite tudi odločbe za čakanje na delo, ki jih podpiše direktor in delavec, ki je na čakanju. Kot rečeno se vloga odda elektronsko na portalu www.zadelodajalce.si in sicer pod zavihkom Storitve.

Opozarjam, da trenutno navedena vloga še ni možna za oddajo, saj Zavod za zaposlovanje čaka pričetek veljavnosti drugega zakona. Ko boste oddali vlogo na Zavod za zaposlovanje, vam bo le-ta poslal v podpis pogodbo oziroma dokument, v katerem bodo pravice in obveznosti delodajalca in Zavoda za zaposlovanje. 

Po oddaji vloge na Zavodu za zaposlovanje, pa mora podjetje delavcem, ki jih je napotilo na čakanje doma, obračunati plačo skladno z zakonodajo.

To pomeni, da mora biti plača obračunana in izplačana najkasneje do 18.4.2020 (ker je 18.4.2020 sobota, je izplačilo plače možno tudi v ponedeljek 20.4.2020). 

Čakanje na delo je skladno z zakonodajo plačano v višini 80% osnove. Osnova se izračuna tako, da se upoštevajo delavčeve zadnje tri plače in se izračuna povprečje. Od izračunanega povprečja se izračuna nadomestilo v višini 80%. 

Delavcu, ki je na čakanju, ne pripada noben dodatek (ni prehrane med delom in prevoza na delo in z dela).

Drugi zakon omejuje povračilo nadomestila na čakanje na delo in sicer povračilo je najmanj v višini minimalne plače (to je 940,58 EUR bruto) in največ do povprečne plače v Sloveniji (to je 1.753,84 EUR bruto). Če podjetje izplača delavcu višje nadomestilo za čakanje na domu od zgornje meje (to je 1.753,84 EUR bruto), bo moral od razlike plačati davke in prispevke – tega namreč država ne povrne.

Podjetje (delodajalec) mora delavcu izplačati nadomestilo (plačo) ter FURSu oddati poročilo o izplačilu plače (tako imenovani REK-1 obrazec). Po izplačilu nadomestila plače pa podjetje lahko pri Zavodu za zaposlovanje vloži drugo vlogo za povračilo izplačanega nadomestila plač za delavce na čakanju.

Zavod za zaposlovanje je dolžan skladno z drugim zakonom podjetju nakazati denar do desetega v naslednjem mesecu (torej za mesec april, mora Zavod za zaposlovanje denar nakazati podjetju do 10.5.2020). Podjetje isti postopek ponovi v mesecu maju (za aprilske plače) in v juniju (za majske plače). 

Bolniške odsotnosti iz kakršnegakoli razloga (bolezen, poškodbe, nega, ipd.), so od prvega dne bolniške odsotnosti v breme države. Ta ukrep bo v veljavi do 31. maja 2020.

Slednje pomeni, da delavec, ki je v bolniškem staležu, pri svojem osebnem zdravniku pridobi elektronski bolniški list.

Verjetno ste seznanjeni, da od 01. februarja 2020 obstajajo samo elektronski bolniški listi. Prevzem bolniških listov je možen na portalu evem.gov.si in sicer pod rubriko Prenos e-bolniških listov (eBol).

V istem sistemu se odda zahtevek za refundacijo bolniške. Postopek je isti kot pri obračunu plače: podjetje mora izplačati bolniško delavcu, plačati davke in prispevke ter vložiti zahtevek za refundacijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) preko elektronskega portala, skupaj s prilogami (bolniški list in REK-1 obrazec). 

Za podjetja, ki poslujejo oziroma njihovi delavci delajo (bodisi v podjetju ali delo od doma), pa država omogoča oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca.

V strukturi socialnih prispevkov, ki jih podjetja plačujejo navedeni prispevki predstavljajo največji del prispevkov (približno 58%). Podjetje bo torej razbremenjeno plačila prispevkov pri obračunu plače za mesec april (izplačano v maju) in mesec maj (izplačano v juniju). 

Podjetje svojim zaposlenim, ki delajo, izplača tudi krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je v celoti neobdavčen (kot na primer prehrana med delom).

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje, ki ni poslovalo celo leto 2019, da lahko pridobi pomoč države, mora primerjati računovodske prihodke glede na mesec februar 2020 in sicer:

 • Vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 glede na februar 2020
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu in/ali maju 2020 glede na februar 2020 

Ostala podjetja (ki so poslovala celo leto 2019), pa morajo oceniti svoje poslovanje v letu 2020, da lahko zaprosijo za pomoč države in sicer:

 • Prihodki podjetja od 01.01.2020 do 30.06.2020 morajo biti za vsaj 20% nižji glede na prihodke v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 ter
 • Prihodki podjetja od 01.07.2020 do 31.12.2020 ne smejo biti večji za 50% od prihodkov obdobja od 01.07.2019 do 31.12.2019 

V kolikor podjetja ob naknadni kontroli ne izpolnjujejo navedenih pogojev, bodo morala vrniti državno pomoč (nadomestila plače in prispevkov). 

Podjetje mora poleg opisanega imeti poravnane vse svoje davčne in nedavčne obveznosti, sicer ni upravičeno do državne pomoči. 

Samostojni podjetniki in podjetnice

Ukrepi v drugem zakonu, ki jih predvideva država za samostojne podjetnike in podjetnice pa zajemajo naslednje ukrepe…

Oprostitev plačila prispevkov in mesečni temeljni dohodek lahko uveljavljajo samostojni podjetniki, ki so v obvezno zavarovanje prijavljeni za 40 ur tedensko (polno zavarovanje).

Ostali navedenega ukrepa (oprostitve plačila prispevkov in mesečnega temeljnega dohodka) ne morejo uveljavljati.

Prav tako tega ukrepa ne morejo uveljavljati tako imenovani popoldanski samostojni podjetniki. 

Pogoji za uveljavljanje oprostitve prispevkov in temeljnega dohodka so sledeči: 

 • Vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 glede na februar 2020
 • Vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu in/ali maju 2020 glede na februar 2020 

Samostojni podjetniki morajo tudi oceniti svoje poslovanje v letu 2020, da lahko zaprosijo za pomoč države in sicer:

 • Prihodki samostojnega podjetnika od 01.01.2020 do 30.06.2020 morajo biti za vsaj 20% nižji glede na prihodke v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 ter
 • Prihodki podjetnika od 01.07.2020 do 31.12.2020 ne smejo biti večji za 20% od prihodkov obdobja od 01.07.2019 do 31.12.2019 

Samostojni podjetniki, ki so davčni dolžniki niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov in temeljnega mesečnega dohodka. 

Izjavo za oprostitev prispevkov in mesečni temeljni dohodek bo možno oddajati od 14. aprila 2020 dalje preko sistema Edavki. Izjava se lahko poda za vse tri mesece skupaj ali za vsak posamezni mesec oziroma dva meseca.

Torej so možne različne kombinacije. Na primer: podjetnik je imel v marcu 2020 višje prihodke glede na februar 2020, zato ni upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov za mesec marec 2020. Če izpolnjuje pogoje pa lahko zaprosi za pomoč za mesec april in/ali maj 2020. 

Roki za oddajo izjave so sledeči:

 • Če je izjava vložena do 18. aprila 2020, bo samostojni podjetnik prejel denar za marec 25. aprila 2020
 • Če je izjava vložena od 19. aprila do 30. aprila 2020 bo samostojni podjetnik denar za marec in/ali april prejel 10. maja 2020
 • Če je izjava vložena od 01. maja do 31. maja 2020, pa bo samostojni podjetnik prejel denar do 10. junija 2020

Tretji zakon

Vlada pripravlja tretji paket rešitev, ki bodo zajemale nekatere popravke prvega in drugega zakona.

Kot rečeno bodo do državne pomoči upravičeni tudi tisti samostojni podjetniki, ki niso polno zavarovani (kot na primer podjetniki, ki imajo odločbo Centra za socialno delo, ker koristijo starševstvo), ali samostojni podjetniki, ki so zaposleni še pri drugem delodajalcu (na primer 80% zaposlitev pri drugem delodajalcu, 20% zavarovanje na svojem s.p.). 

V tretjem zakonu bodo predvidene tudi rešitve glede likvidnosti. Vlada se nagiba na ugodnejše kreditiranje gospodarstva, odkupe terjatev, vendar ni še jasnih usmeritev.

Usmeritve vlade bodo predstavljene na novinarskih konferencah in ko bodo jasni okvirji rešitev bom pripravil podrobnejša navodila. 

Za zaključek…

Podjetništvo je kot moštveni šport, v katerem smo v istem timu: podjetnik, dobavitelj, kupec in ostali deležniki (na primer banke).

Včasih se dogodi, da smo na nasprotnih bregovih, vendar je dejstvo, da podjetnik brez dobaviteljev, kupcev in banke ne more uspešno poslovati.

Pomembno je pozitivno razmišljanje, pravilne, pravočasne in verodostojne informacije, da se podjetnik lahko pravilno odloči glede prihodnjega poslovanja.

Potreben je tudi ščepec poguma in drznosti, da se ideje premaknejo na višjo stopnico.

Kot pravi star kitajski pregovor:

Ko slišiš, pozabiš.

Ko vidiš, si zapomniš.

Ko doživiš, razumeš.

Srečno!

Franci Kovač

član 3GloCo Skupnosti

P.S.: Če te natančneje zanima, kaj je bilo sprejeto v “prvem zakonu”, si lahko prebereš vsebino, ki jo najdeš tukaj: Covid-19 interventni ukrepi — trenutno veljavni zakoni

 

Uradne novice Republike Slovenije na GOV.SI.

Vse zakone in odloke, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije v teh dneh, lahko najdete v Uradnem listu Republike Slovenije.