Covid-19 interventni ukrepi — trenutno veljavni zakoni

Covid-19 interventni ukrepi – trenutno veljavni zakoni

V zadnjih dneh, tednih in lahko rečem že kar mesecih, nas spremlja poplava informacij v povezavi s Koronavirusom. Nekatere so verodostojne, druge špekulativne, tretje povsem napačne, večina pa jih govori o tem kaj in kako bomo obvladali to situacijo. Tukaj imam v mislih ukrepe, ki jih sprejema politika, ukrepe, ki jih sprejema gospodarstvo in večja podjetja, ter ukrepe ki jih sprejema vsak posameznik ali naj bo to samostojni podjetnik, študent ali upokojenec. Vsaka industrija, panoga, delo, zaposlitev ima svoja “pravila in potrebe”, zato prihaja do nenehnih konfliktov, komu pripada določena pomoč ali olajšava in komu ne, oziroma na kratko “kaj je prav in kaj narobe“.

Kot sem že omenil v eni od objav na Facebooku, lahko vsak posameznik naredi največ prav sam — zase in/ali za svoje podjetje. Res je, da je tako situacijo ali npr. gospodarsko krizo težko predvideti, vendar se v takih trenutkih najbolj obrestujejo stabilni temelji podjetja, dobra organiziranost, reaktivnost, sposobnost prilagajanja in pa najpomembnejše — planiranje scenarijev za različne krizne situacije in spremljanje uradno potrjenih informacij, ko se le-te spreminjajo iz ure v uro.

Zato sem ti želel na enem mestu dati dostop do uradnih povezav, ki se navezujejo tudi nate.

Uradne povezave do Zakonov o interventnih ukrepih in aktualnih odlokov ter novic

Uradne novice Republike Slovenije na GOV.SI.

Vse zakone in odloke, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije v teh dneh, lahko najdete v Uradnem listu Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je v preteklih dneh sprejel naslednje zakone:

679. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

I. SPLOŠNO: 1. člen (namen zakona):

(1) S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih mest, zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem (v nadaljnjem besedilu: delavec) pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona (v nadaljnjem besedilu: začasno čakanje na delo).

(2) S tem zakonom se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: odrejena karantena), ne morejo opravljati dela.

(3) S tem zakonom se za upravičence iz 12. člena tega zakona ureja tudi odlog plačila prispevkov za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: prispevki) kot ukrep za zmanjševanje negativnih posledic zaradi pojava epidemije.

680. Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

1. člen (vsebina):

S tem zakonom se z namenom zagotovitve zadostne oskrbe prebivalstva s hrano v Republiki Sloveniji zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe.

681. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

I. SPLOŠNI DOLOČBI: 1. člen (vsebina):

Ta zakon zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

2. člen (trajanje ukrepov):

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

682. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina zakona):

(1) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za davek) lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

(2) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZJF).

2. člen (trajanje ukrepov):

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

683. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

1. člen (namen zakona):

S tem zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: epidemija virusa) in s tem povezan nadzor.

Sprejeti ukrepi glede rokov predložitve nekaterih dokumentov

 • Podaljšan je rok za predložitev letnega poročila in davčnega obračuna, in sicer najkasneje do 31. maja 2020. Naša prioriteta je še vedno izdelava in predložitev letnih poročil v čim krajšem možnem času, ob spoštovanju preostalih zakonskih rokov (na primer, DDV obračun do 31.3.2020).
 • Vsi ostali roki (obračuni DDV, rekapitulacijska poročila, poročilo o dobavah, ipd) ostajajo nespremenjeni!

Dokumenti v  pripravi – možne so še spremembe

 • Samostojni podjetniki (nosilci, torej ne tudi zaposleni pri s.p.): za vas se pripravlja Zakon, ki bo predvideval oprostitev plačila prispevkov za mesec marec, april in maj 2020 (to pomeni, da prispevkov ne bo potrebno plačati, saj jih bo za vas plačala država). Prav tako Vlada razmišlja o tem, da bi vsem tistim, ki so dokazljivo brez prihodkov, povrnila del prihodkov (70% minimalne plače, to je trenutno cca 490,00 EUR). Žal to za t.i. »popoldanske« s.p. ne velja.
 • Vsi ostali (podjetja, zaposleni pri s.p.): trenutno ni v veljavi (še) noben ukrep glede čakanja na delo oziroma delo od doma. Čakamo razglasitev Interventnega Zakona, ki je (še v preteklem) tednu predvideval povračilo s strani države za čakanje na delo v višini 40% plače. V Uradnem listu bo objavljen predvidoma danes, kar pomeni, da bo predvidoma v veljavi jutri, 28.03.2020. Ta ukrep bo z naslednjim Zakonom spremenjen.
 • Trenutno: Potekajo usklajevanja med različnimi državnimi organi glede možnosti (TOREJ NIČ OD SPODAJ NAŠTETEGA ŠE NE VELJA):
  1. DELO NA DOMU: direktor zaposlenemu odredi delo na domu, obvestiti je potrebno Inšpektorat RS za delo, delodajalec plača 100% plače
  2. ČAKANJE NA DELO: direktor zaposlenemu odredi čakanje na delo, ki ga bo država plačala v višini 80% + celotne prispevke; 20% plače pa bo moral plačati delodajalec
  3. DELUJOČA PODJETJA: vsa tista podjetja, ki še vedno obratujejo (kot na primer naša pisarna): podjetje bo oproščeno plačilo prispevkov na pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Plačilo nadomestil za predvajanje glasbe (tisti, ki plačujete SAZAS, IPF): na spletnih straneh teh agencij je navedeno, da za čas odredbe Vlade, se nadomestilo ne zaračunava (velja za tiste, ki skladno z Uredbo ne smejo poslovati)
 • Prav tako se pripravljajo Zakonska določila glede odloga anuitet posojil pri poslovnih bankah (velja samo za tiste, ki so v slovenski lasti?)
 • Glede čakanja na delo mora delodajalec podati izjavo (ne vemo na kateri spletni strani in kakšen je rok)
 • Akontacij davka (od dohodkov pravnih oseb in dohodnine) v letu 2020 NE BO POTREBNO PLAČEVATI – ta ukrep še ne velja, ker smo opazili, da FURS ima pri nekaterih že poknjiženo obveznost za plačilo akontacije

Nejasno ostaja še…

 • Kako je z zaposlenimi, ki so v skrajšanem delovnem času pri delodajalcu
 • Kako je s tistimi, ki so delno zaposleni pri drugem delodajalcu, delno pa v (svojem) s.p.
 • Kako je s tistimi, ki so bili na dan uvedbe karantene v bolniškem staležu (do 30 dni – v breme delodajalca)
 • Kako je s tistimi, ki imajo polovični delovni čas zaradi starševstva
 • Trenutno ukrepi ne zajemajo društev, zavodov ipd.
 • Potekajo usklajevanja glede definicije statusa samozaposlenega (najverjetneje bo to veljalo tudi za enoosebni d.o.o., vendar mora biti direktor zavarovan na podlagi 040)

Torej, noben rok za kakršenkoli zahtevek do države ŠE NI ZAMUJEN, prav tako še ni določen. Prav tako ni določen postopek pridobivanja oziroma predložitve zahtevkov (ali bo to Zavod za zaposlovanje in/ali Zavod za zdravstveno zavarovanje). Prosim vas, da prebirate samo verodostojne vire informacij (https://www.gov.si/novice/), saj na družabnih omrežjih informacije niso vedno točne in zanesljive.

Prilagam še povezavo do smernic za varno delo, ki jih je predlagala GZS.

Smernice za varno delo s strani Gospodarske zbornice Slovenije

Vsekakor se nam v tem trenutku splača slediti vsem smernicam, kajti le tako bomo karseda najhitreje doživeli konec te pandemije.

Do naslednjič,

Uroš in ekipa 3GloCo

 

P.S.: Vabim te, da si na spodnjih člankih pogledaš, kakšne lastnosti imajo uspešni podjetniki. V tem trenutku ti bodo še kako prav prišle. 😉

V zadnjih dneh, tednih in lahko rečem že kar mesecih, nas spremlja poplava informacij v povezavi s Koronavirusom. Nekatere so verodostojne, druge špekulativne, tretje povsem napačne, večina pa jih govori o tem kaj in kako bomo obvladali to situacijo. Tukaj imam v mislih ukrepe, ki jih sprejema politika, ukrepe, ki jih sprejema gospodarstvo in večja podjetja, ter ukrepe ki jih sprejema vsak posameznik ali naj bo to samostojni podjetnik, študent ali upokojenec. Vsaka industrija, panoga, delo, zaposlitev ima svoja “pravila in potrebe”, zato prihaja do nenehnih konfliktov, komu pripada določena pomoč ali olajšava in komu ne, oziroma na kratko “kaj je prav in kaj narobe“.

Kot sem že omenil v eni od objav na Facebooku, lahko vsak posameznik naredi največ prav sam — zase in/ali za svoje podjetje. Res je, da je tako situacijo ali npr. gospodarsko krizo težko predvideti, vendar se v takih trenutkih najbolj obrestujejo stabilni temelji podjetja, dobra organiziranost, reaktivnost, sposobnost prilagajanja in pa najpomembnejše — planiranje scenarijev za različne krizne situacije in spremljanje uradno potrjenih informacij, ko se le-te spreminjajo iz ure v uro.

Zato sem ti želel na enem mestu dati dostop do uradnih povezav, ki se navezujejo tudi nate.

Uradne povezave do Zakonov o interventnih ukrepih in aktualnih odlokov ter novic

Uradne novice Republike Slovenije na GOV.SI.

Vse zakone in odloke, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije v teh dneh, lahko najdete v Uradnem listu Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je v preteklih dneh sprejel naslednje zakone:

679. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

I. SPLOŠNO: 1. člen (namen zakona):

(1) S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih mest, zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem (v nadaljnjem besedilu: delavec) pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona (v nadaljnjem besedilu: začasno čakanje na delo).

(2) S tem zakonom se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: odrejena karantena), ne morejo opravljati dela.

(3) S tem zakonom se za upravičence iz 12. člena tega zakona ureja tudi odlog plačila prispevkov za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: prispevki) kot ukrep za zmanjševanje negativnih posledic zaradi pojava epidemije.

680. Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

1. člen (vsebina):

S tem zakonom se z namenom zagotovitve zadostne oskrbe prebivalstva s hrano v Republiki Sloveniji zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe.

681. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

I. SPLOŠNI DOLOČBI: 1. člen (vsebina):

Ta zakon zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

2. člen (trajanje ukrepov):

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

682. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina zakona):

(1) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za davek) lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

(2) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZJF).

2. člen (trajanje ukrepov):

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

683. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

1. člen (namen zakona):

S tem zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: epidemija virusa) in s tem povezan nadzor.

Sprejeti ukrepi glede rokov predložitve nekaterih dokumentov

 • Podaljšan je rok za predložitev letnega poročila in davčnega obračuna, in sicer najkasneje do 31. maja 2020. Naša prioriteta je še vedno izdelava in predložitev letnih poročil v čim krajšem možnem času, ob spoštovanju preostalih zakonskih rokov (na primer, DDV obračun do 31.3.2020).
 • Vsi ostali roki (obračuni DDV, rekapitulacijska poročila, poročilo o dobavah, ipd) ostajajo nespremenjeni!

Dokumenti v  pripravi – možne so še spremembe

 • Samostojni podjetniki (nosilci, torej ne tudi zaposleni pri s.p.): za vas se pripravlja Zakon, ki bo predvideval oprostitev plačila prispevkov za mesec marec, april in maj 2020 (to pomeni, da prispevkov ne bo potrebno plačati, saj jih bo za vas plačala država). Prav tako Vlada razmišlja o tem, da bi vsem tistim, ki so dokazljivo brez prihodkov, povrnila del prihodkov (70% minimalne plače, to je trenutno cca 490,00 EUR). Žal to za t.i. »popoldanske« s.p. ne velja.
 • Vsi ostali (podjetja, zaposleni pri s.p.): trenutno ni v veljavi (še) noben ukrep glede čakanja na delo oziroma delo od doma. Čakamo razglasitev Interventnega Zakona, ki je (še v preteklem) tednu predvideval povračilo s strani države za čakanje na delo v višini 40% plače. V Uradnem listu bo objavljen predvidoma danes, kar pomeni, da bo predvidoma v veljavi jutri, 28.03.2020. Ta ukrep bo z naslednjim Zakonom spremenjen.
 • Trenutno: Potekajo usklajevanja med različnimi državnimi organi glede možnosti (TOREJ NIČ OD SPODAJ NAŠTETEGA ŠE NE VELJA):
  1. DELO NA DOMU: direktor zaposlenemu odredi delo na domu, obvestiti je potrebno Inšpektorat RS za delo, delodajalec plača 100% plače
  2. ČAKANJE NA DELO: direktor zaposlenemu odredi čakanje na delo, ki ga bo država plačala v višini 80% + celotne prispevke; 20% plače pa bo moral plačati delodajalec
  3. DELUJOČA PODJETJA: vsa tista podjetja, ki še vedno obratujejo (kot na primer naša pisarna): podjetje bo oproščeno plačilo prispevkov na pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Plačilo nadomestil za predvajanje glasbe (tisti, ki plačujete SAZAS, IPF): na spletnih straneh teh agencij je navedeno, da za čas odredbe Vlade, se nadomestilo ne zaračunava (velja za tiste, ki skladno z Uredbo ne smejo poslovati)
 • Prav tako se pripravljajo Zakonska določila glede odloga anuitet posojil pri poslovnih bankah (velja samo za tiste, ki so v slovenski lasti?)
 • Glede čakanja na delo mora delodajalec podati izjavo (ne vemo na kateri spletni strani in kakšen je rok)
 • Akontacij davka (od dohodkov pravnih oseb in dohodnine) v letu 2020 NE BO POTREBNO PLAČEVATI – ta ukrep še ne velja, ker smo opazili, da FURS ima pri nekaterih že poknjiženo obveznost za plačilo akontacije

Nejasno ostaja še…

 • Kako je z zaposlenimi, ki so v skrajšanem delovnem času pri delodajalcu
 • Kako je s tistimi, ki so delno zaposleni pri drugem delodajalcu, delno pa v (svojem) s.p.
 • Kako je s tistimi, ki so bili na dan uvedbe karantene v bolniškem staležu (do 30 dni – v breme delodajalca)
 • Kako je s tistimi, ki imajo polovični delovni čas zaradi starševstva
 • Trenutno ukrepi ne zajemajo društev, zavodov ipd.
 • Potekajo usklajevanja glede definicije statusa samozaposlenega (najverjetneje bo to veljalo tudi za enoosebni d.o.o., vendar mora biti direktor zavarovan na podlagi 040)

Torej, noben rok za kakršenkoli zahtevek do države ŠE NI ZAMUJEN, prav tako še ni določen. Prav tako ni določen postopek pridobivanja oziroma predložitve zahtevkov (ali bo to Zavod za zaposlovanje in/ali Zavod za zdravstveno zavarovanje). Prosim vas, da prebirate samo verodostojne vire informacij (https://www.gov.si/novice/), saj na družabnih omrežjih informacije niso vedno točne in zanesljive.

Prilagam še povezavo do smernic za varno delo, ki jih je predlagala GZS.

Smernice za varno delo s strani Gospodarske zbornice Slovenije

Vsekakor se nam v tem trenutku splača slediti vsem smernicam, kajti le tako bomo karseda najhitreje doživeli konec te pandemije.

Do naslednjič,

Uroš in ekipa 3GloCo

 

P.S.: Vabim te, da si na spodnjih člankih pogledaš, kakšne lastnosti imajo uspešni podjetniki. V tem trenutku ti bodo še kako prav prišle. 😉